برقراری حقوق وراث بازنشسته یا از کارافتاده متوفی

برقراری حقوق وراث بازنشسته یا از کارافتاده متوفی

از آنجا ممکن است معاش خانواده فرد بازنشسته یا همسر او وابسته به مستمری باشد برقراری حقوق وارث بازنشسته یکی از کارهای ضروری برای خانواده متوفی است بنابر این در این مطلب به توضیح فرآیند برقراری حقوق وارث بازنشسته می پردازیم.

نوع ارائه خدمت:
حضوری

خدمت گیرندگان :

وراث واجد شرایط بازنشسته متوفی یا ازکارافتاده مشترک صندوق بازنشستگی کشوری: فرزندان متوفی، همسر دائمی متوفی و والدین متوفی
نکته۱: در مورد فرزندان دختر شرط عدم ازدواج و اشتغال وجود دارد و در مورد فرزندان پسر پرداخت مستمری تنها تا ۲۰ سالگی مجاز است. بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
نکته۲: فرزندخوانده ها مانند فرزندان حقیقی، از مزایای قانونی دریافت مستمری بازماندگان، بهره‌مند خواهند نکته۳: شوهر متوفی هم می‌تواند تحت شرایطی، مستمری بازماندگان دریافت کند:
۱- تحت تکفل زن بوده
۲- سن ‌او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری ‌از سازمان دریافت نکند.
نکته۴: همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند(عقد دائم)، در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد.

سازمان ارائه دهنده خدمت:
دستگاه اجرایی مربوط در محل خدمت

سایت ارائه دهنده خدمت یا سازمان متبوع:
https://www.cspf.ir/

متوسط زمان ارائه خدمت:
۱ ساعت

تعداد بار مراجعه حضوری:
یک بار

مدارک موردنیاز:
۱- گواهی فوت
۲- مدارک هویتی وراث
۳- تکمیل فرم شماره ۳(مشخصات وراث قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه(
۴- تعهدنامه وراث اناث(زنان) حسب مورد
۵- استعالم از صندوقهای بیمه ای مبنی بر عدم دریافت حقوق وراث اناث حسب مورد
۶- سایر مدارک مورد نیاز طبق یخشنامه شماه ۱۲۹۵۶۷/۲۵۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ صندوق
بازنشستگی کشوری

مراحل انجام کار:
۱- ثبت مدارک ارسال شده از دستگاه اجرایی محل خدمت
۲- بررسی مدارک و تکمیل اطلاعات در سیستم
۳- صدور حکم برقراری حقوق وظیفه وارث و ارسال حکم به دستگاه اجرایی
وارث واجد شرایط فرد متوفی یا از کار افتاده با اراده درخواست خود را به بخش مربوط در محل خدمت ارائه می دهد. دستگاههای اجرایی مطابق مقررات مربوط،درخواست وراث واجد شرایط را پس از بررسی به همراه مدارک برقراری حقوق وظیفه جهت تایید به واحد اجرایی صندوق ارسال می نماید..پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان فنی صندوق ،حکم برقراری حقوق وظیفه وراث صادر می گردد.
نکته: برای خویش فرمایان متوفی، دستگاه اجرائی صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.

هزینه ارائه خدمت:
این خدمات هزینه‌ای ندارد.

دسته بندی :فرآیندها
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

نظرات